Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY:

Nieodpłatny pobyt w szkole w godzinach 7:20 – 15:20 Nieodpłatny dowóz busem. Program wychowawczy zapewniający integralny rozwój dziecka oraz indywidualizację procesu kształcenia Bogate wyposażenie sal. Pracownię komputerową.

Dodatkowo w gimnazjum odbywają się lekcje języka niemieckiego, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki) oraz wyjazdy na halę sportową w Wieluniu.

Oferujemy dzieciom również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz świetlice tematyczne np.

  • „Kółko teatralne”,
  • ,,Kółko dziennikarskie”,
  • ,,Kółko fizyczne” konwersacje językowe,
  • ,,Kangur matematyczny”, itp.

Stałe zajęcia z psychologiem, logopedą i oligofrenopedagogiem, rehabilitantem.

Nowoczesną bazę dydaktyczną, pracujemy z tablicą interaktywną.

Gwarantujemy wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.

Indywidualne nauczanie i proces wychowawczy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna dostosowaną do potrzeb ucznia.

Konsultacje z nauczycielami według określonych godzin ( informacje o godzinach znajdują się na gazetce szkolnej przy wejściu).

Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju wycieczki szkolne na spektakle teatralne, kino, muzeum, SEM (Szkoła Ewangelizacji Młodych), itp.

„Każde dziecko ma talent, który chcemy rozwijać”